Panel Dostępu Online
DEMO

⏬ Sprawdź Egzamin Próbny ⏬1. Alertness - Czujność
2. Attitude - Postawa
3. Safety and your vehicle - Bezpieczeństwo a twój pojazd
4. Safety margins - Marginesy bezpieczeństwa
5. Hazard awareness - Świadomość zagrożeń
6. Vulnerable road users - Najbardziej narażeni użytkownicy drogi
7. Other types of vehicles - Inne rodzaje pojazdów
8. Vehicle handling - Prowadzenie pojazdu
9. Motorway rules - Przepisy na autostradach
10. Rules of the road - Przepisy drogowe
11. Road and traffic signs - znaki i oznaczenia drogowe
12. Essential documents - Niezbędne dokumenty
13. Incidents, accidents and emergencies - Incydenty, wypadki oraz sytuacje wyjątkowe
14. Vehicle loading - Załadunek pojazdu
DEMO Egzamin próbny